Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2014

0885 7757

November 07 2014

3862 4fdd 500
Reposted fromkonserwator konserwator

November 06 2014

http://www.jacekgniadek.com/jezus-placi-podatek-poglowny/

"Absurdalność podatku dochodowego polega na tym, że jest nie tylko karaniem ludzi za pracowitość i kreatywność, ale jest wynikiem kierowania się nie zawsze całkiem szlachetnymi pobudkami. Karać kogoś za to, że swoją pracą i przedsiębiorczością potrafi służyć innym na rynku, to podcinanie gałęzi, na której się siedzi. Czy na tym ma polegać sprawiedliwość?" - ks. Jacek Gniadek
Reposted fromkonserwator konserwator
0855 790b 500
Fragment świetnej książki: 'Droga do zniewolenia' F.A von Hayeka
Reposted fromkonserwator konserwator
6746 ba4e 500
Reposted fromkonserwator konserwator
5950 1c13 500
Reposted fromkonserwator konserwator
5898 5389 500
Reposted fromkonserwator konserwator
5814 b9c3 500
Reposted fromkonserwator konserwator
5771 d50a 500
Reposted fromkonserwator konserwator
5739 3dbe 500
Reposted fromkonserwator konserwator
5691 f9d3 500
Reposted fromkonserwator konserwator
5588 3607 500
Reposted fromkonserwator konserwator
1403 b4ec 500
Reposted fromkonserwator konserwator
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl